ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ ดอกเบี้ยน้อย กู้ได้ถึง1ล้านบาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีมากๆ สำหรับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากที่สุด ทั้งยังเป็นผลดีกับชาวเกตรกรหลายๆครอบครัวด้วย เพราะหลาคนนั้นจะได้มีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้

ล่าสุดมานี่เองค่ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU)ที่ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

โดยได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น แพะเนื้อ กระบือ โค ทั้งนี้ยังเป็นอีก 1 อาชีพที่ทำไว้ให้ประชาชนนั้นเป็นตัวเลือกในการประกอบอาชีพได้ เพียงแค่ผู้ที่สนใจนั้นปรับเปลี่ยนพื้นที่การเลี้ยงสัตว์เหล่าให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้จำหน่าย

ต่อมาทางด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ท่านได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดด้วยว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้

1 โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ กิจกรรมการเลี้ยงโคขุนจำนวน 4O,OOO รายๆ ละ 5 ตัว รวมโคขุนอย่างน้อย 2OO,OOO ตัว สร้างหรือพัฒนาคอกกลางรวบรวมโคขุน 2OO แห่ง (สัดส่วนประมาณ 5OO/คอก) ในพื้นที่ทั่วประเทศ และคอกกักเพื่อการส่งออก จำนวน 2O แห่ง (รองรับโคขุนประมาณ 1,OOO ตัว/คอก) ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพให้กับเกษตรกร


2 โครงการส่งเสริมการผลิตกระบือ เกษตรกรเป้าหมาย 4,OOO รายๆ ละ 5 ตัว รวม 2O,OOO ตัว
3 โครงการส่งเสริมการผลิตแพะเนื้อ เกษตรกรเป้าหมาย 1,OOO รายๆ ละ 21 ตัว รวม 21,OOO ตัว
4 โครงการการส่งเสริมการผลิตไก่พื้นเมือง เกษตรกรเป้าหมาย 294 ราย ผลิตไก่พื้นเมืองขุน 264,OOO ตัว/ปี
5 กิจการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศตามศักยภาพและแผนธุรกิจที่มีความชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ผลิตอาหาร สั ต ว์ (Feed Center) การผลิตพืชอาหาร สั ต ว์ การผลิตวัตถุดิบอาหาร สั ต ว์ ธุรกิจการส่งขนและการกระจายสินค้า (Logistics) เป็นต้น

มาทางด้านคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนั้น มีดังต่อไปนี้
มีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามที่กำหนดเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งสัตว์และคนเลี้ยงดู จัดหาอาหารสัตว์ให้กินอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพื่อให้สัตว์เพราะจะทำให้สัตว์นั้นได้น้ำหนักและคุณภาพดีเยี่ยม มีการเจริญเติบโตเต็มที่อย่างมีศักยภาพ ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น

สุดท้ายนี้ทางด้านน ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อที่ ธ.ก.ส. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแบ่งผ่อนตามระเบียบ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถติดต่อไปยังสถานที่ ธ.ก.ส. ได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2tYDeBh