ยูเนสโก ยกย่อง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก

โดยในล่าสุดนี้ทาง UNESCO ก็ได้มีการยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เธอเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาสันติภาพ โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 40 ได้มีการลงมติว่าจะมีการร่วมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563 ถึง 2564 โดยมีการยกย่องบุคคลสำคัญถึง 2 รูปอันได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต และ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

นอกจากนี้หน้าที่พลที่ได้มีการกล่าวในฐานะประธานกรรมการการจัดการเฉลิมฉลองวาระ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาใดที่มีการเสนอชื่อท่านเพื่อให้องค์กรยูเนสโกประกาศการยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลและได้มีการยกย่องให้ท่านถือเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาสันติภาพในระหว่างปี 2562-2564

โดยสำหรับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดยึดถือธุดงค์เป็นวัฏจักรด้วยจริยวัตรปฏิภาณงดงามจนได้รับการยกย่องศรัทธาจากผู้คนทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเลิศทางธุดงค์ ควัตร และมีการวางแนวทางในการปฏิบัติอย่างสมถะและวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่สัมมนาประชาชนอย่างกว้างขวางจนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์เป็นจำนวนมากและแนวทางคำสอนของธาตุที่รู้จักกันดีในนามว่าคำสอนของพระป่า โดยในปัจจุบันก็ยังมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านติดต่อแนวทางปฏิบัติธรรมของท่านฝึกมา

และด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานวัดป่าสืบมาจนปัจจุบัน โดยเส้นทางชีวิตของท่านนั้นก็ได้ยุติลง ด้วยอายุ 79 ปี 9 เดือน 21 วันรวมแล้ว 56 พรรษา