ข่าวดีเกษตรกร! ธกส. ปล่อยกู้สูงสุด 5 แสนบาทต่อราย พักหนี้ 1 ปี

กลายเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับชาวเกษตรและก็ว่าได้เพราะในช่วงนี้เศรษฐกิจนั้นค่อยๆฝึกเคืองพอสมควร ซึ่งก็มีคนหลายคนนั้นต้องพบกับประสบปัญหาทางเข้ายากหมากแพงบางธุรกิจนั้นถึงขั้นต้องเปิดพนักงานออกและใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแทนแรงงานคนจึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากตกงานกัน

โดยในล่าสุดนี้ ทางนายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการกล่าวว่าตอนนี้ทางธนาคารนั้นได้มีการจัดทำมาตรการรับมือภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่จะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง

โดยแนวทางนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีโดยมี 3 มาตรการดังนี้

มาตรการการสนับสนุนทางด้านการเงินซึ่งก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อเงินด่วนที่ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทโดยอัตราดอกเบี้ย mrr อยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์โดยนำเงินส่วนนี้ไปใช้จัดหาปัจจัยในการผลิตเพาะปลูกพืชระยะสั้นและทุนหมุนเวียนประกอบในการประกอบอาชีพได้และยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับชาวเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆหรือภัยพิบัติโดยมีวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 5 พันล้านบาทให้กู้รายละไม่สูงไม่เกิน 500 บาทและมีดอกเบี้ย mrr -2 หรือเท่ากับ 5% ระยะเวลาในการชำระคืนเงินอยู่ที่ประมาณ 15 ปีไม่เกินนี้และยังมีเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นการใช้จ่ายอย่างฉุกเฉิน ซึ่งผู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้ชาวเกษตรกรนั้นไปเป็นหนี้นอกระบบนั่นเอง

โดยมาตรการดังกล่าวนี้จะมีการปรับช่วยเหลือและปรับโครงสร้างในการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ธกสที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยในส่วนแรกนั้นถ้าหากได้เข้าโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐก็จะมีการพักเงินต้นให้ 3 ปีซึ่งจะมีตั้งแต่เวลาวันที่ 1 สิงหาคม 61 จนถึง 31 กรกฎาคม 64 แล้วไปก็จะได้รับไปตามนั้น

แต่ถ้าหากชาวเกษตรคนไหนได้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐก็สามารถขอขยายเวลาตามตารางชําระหนี้ได้ 1 รอบปีของการผลิตได้ด้วยเช่นกัน

และในส่วนมาตรการสุดท้ายที่ธนาคารธกสได้หารือกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เนื้อเรื่องของการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชไร่ไปช่วยเหลือชาวนาเพื่อให้ชาวนามีการหว่านเมล็ดในรอบแรกแต่ประสบปัญหาต้นกล้าแห้งตายเพราะขาดแคลนน้ำก็สามารถนำเมล็ดตรงนี้ไปใช้ได้และหลังจากที่ได้มีการสำรวจนั้นพบว่าถ้าหากมีพื้นที่ใดได้รับความเสียหายก็จะนำมาพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณจัดหาเมล็ดพันธุ์นำไปช่วยเหลือชาวเกษตรกรต่อไป

โดยนายทั้งนี้นายสมเกียรติจะได้มีการบอกว่าอยากให้ชาวเกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเข้ามาแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินการปรับตารางการชําระหนี้ใจที่ธกสทุกสาขาทั่วประเทศและนอกจากนี้จากมาตรการดังกล่าวแล้วธนาคารก็ยังมีการร่วมมือกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสร้างสร้างฝายมีชีวิตเพื่อจัดทำแหล่งน้ำสนับสนุนการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรอีก 6317 ฝายด้วยเช่นกัน